Betalingsvoorwaarden 

  • Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na de datum van de betreffende factuur. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de facturatie/ rekening in EURO via kantoorrekening BE58 6301 7041 1679.
  • De cliënt geeft volmacht aan Meester Guedens om bedragen die gestort worden op de derdenrekening van het kantoor, aan te wenden ter aanzuivering van openstaande kosten en ereloonstaten.
  • Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur of de aangerekende prestaties, moet hij deze binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren, bij gebreke waaraan deze als aanvaard dient te worden beschouwd.
  • Ingeval van niet-betaling of niet tijdige betaling zal een nalatigheidsintrest aangerekend worden van 5% op het openstaande factuurbedrag, dit vanaf de datum van de eerste ingebrekestelling tot aan de datum van algehele betaling. Daarnaast zal een vergoeding verschuldigd zijn voor de bijkomende administratiekosten, die zullen worden aangerekend conform vermeld bij Kosten van de advocaat.
  • Als de cliënt in gebreke blijft binnen de aangegeven termijn, heeft Meester Guedens het recht zijn tussenkomst tijdelijk te staken of definitief te stoppen, op voorwaarde dat de cliënt hiervan voorafgaandelijk in kennis werd gesteld (per brief of email).