Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door Meester Guedens geleverde diensten. Het ereloon vergoedt ondermeer volgende prestaties:

  • Consultaties op kantoor of per telefoon
  • Bezoek cliënt in de gevangenis
  • Studie dossier op kantoor en griffie
  • Schriftelijke en mondelinge adviezen
  • Onderhandelingen
  • Pleidooi voor de rechtbank

Het uurtarief van Meester Guedens bedraagt 120,00 €/ uur in regie (jaarlijks aan te passen aan de index der consumptieprijzen met basisindex januari 2022, minstens als voorschot op de algehele afrekening).

De prestaties worden bijgehouden in het computersysteem van Meester Guedens.

Het hierboven omschreven ereloon is exclusief BTW.

Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de BTW valt), zal het ereloon (en gebeurlijk de kosten) worden verhoogd met BTW volgens het geldend tarief op datum van uitgifte van de factuur. Dit is op basis van het BTW–wetboek, op heden 21 procent.