Facturatie en betaling

De cliënt betaalt de provisienota’s, tussentijdse afrekeningen en eindstaat van de advocaat binnen 30 dagen na de verzending van de uitnodiging tot betalen of de factuur. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de provisienota’s, tussentijdse afrekeningen of eindstaat moet hij deze binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.
Bij gebreke van betaling binnen de opgelegde termijn, worden de werkzaamheden opgeschort nadat de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande provisienota’s, tussentijdse afrekeningen
en/of eindstaat en bij gebrek aan terecht bevonden protest, is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning, evenals een vergoeding voor invorderingskosten gelijk aan 10% van de hoofdsom met een minimum van 250,00 EUR.

De volledige Algemene voorwaarden vindt u hier.


(Onze Algemene voorwaarden zijn opgesteld in PDF formaat. Als u nog niet beschikt over het programma Acrobat Reader, dan kunt u dat hier gratis downloaden).